Belediye Sitesi
  • Giresunun Saklı Cenneti
  • Güce Düğün Salonu
  • Güce
  • Güce
  • Hizmet için varız.
  • Haber Başlık : DÜĞÜN SALONU İHALE İLANI
  • Haber Konu : DÜĞÜN SALONU İHALE İLANI
  • Haber Tarih : 04.07.2019
  • Yazar : Admin
Haber Hakkında
GÜCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI SıraNo Mahalle Adres Yüzölçümü m2 Niteliği Tahmini Bedeli (TL) 1 Güce Gökçebel Cad.No:20/1 adresinde bulunan Düğün salonu, Misafirhane ve Kafeterya binasının Düğün Salonu Kısmı 786-m2 Düğün Salonu Yıllık:30.000,00 TL 4 Yıllık:120.000,00 TL 1-Yukarıda dökümü yer alan; Güce Mahallesi Gökçebel Caddesi No:20/1 adresinde ki mülkiyeti Güce İlçe Belediye Başkanlığı adına kayıtlı Düğün Salonu, Misafirhane ve Kafeterya binasında bulunan Düğün Salonu Bölümünün; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (c) fıkrasına ve 45. maddesine göre Açık Teklif (artırma) Usulü ile 4 yıllığına kiraya verilecektir. 2-Söz konusu, Güce Mahallesi Gökçebel Caddesi No:20/1 adresinde ki Düğün Salonu, Misafirhane ve Kafeterya binasında bulunan Düğün Salonu Bölümünün 4 (dört) yıllık kiralama muhammen bedeli: 120.000,00 TL olup geçici teminat bedeli 3.600,00 TL dir. Ayrıca binde 5,69 ihale karar pulu ve yasal mevzuattan kaynaklanan diğer tüm vergiler ile söz konusu taşınmazın kiralanmasından oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenir. 3-Geçici teminat bedeli Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisine ihale saatinden önce nakit olarak ödenecek veya T.C. Ziraat Bankası Güce Şubesi TR 2800 0100 1718 2558 3766 5001 ya da 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi olabilecektir. 4- İhale, 17/07/2019 Çarşamba günü saat 10:30’da Güce Mah. Hacı Hamdi Paşa Sokak No:4 Güce/GİRESUN adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasının Belediye Meclis Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 5) Taşınmaza ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilinir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 6.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 6.2.1. A)İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE 1-Kanuni ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 2-TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi 3-İstekli Gerçek Kişiye ait Vergi Levhası 6.2.2 B)İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE 1-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 3-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 6.3- Şekli, içeriği ve miktarı Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu, 6.4- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 6.5- İstekli adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait Noter tasdikli imza beyannamesi, 6.6- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesine ve ayrıca ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir. 6.7- İhale dökümanının (Şartname) Alındı Makbuzu 6.8- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslardan ve belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahütname 6.9- İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname 7- Belediyeye borcu (su, emlak, ceza, kira vb.) olmadığına dair, Belediyece verilmiş belge 8-Teklifler, ihale günü en geç saat 10.30’a kadar Belediyemiz İhale Komisyonuna (Encümenine) teslim edilecek olup, postada ki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 9-İhaleden doğacak tüm masraflar (damga, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır. 10-İhalede taşınmazın açık arttırma bedeli 250,00 TL dir. 11-İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ına müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. GÜCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Aytekin BODUROĞLU Belediye Başkanı
FotoğrafFotoğrafFotoğrafFotoğraf
Hızlı Menü